Patientsikkerhed
Patientsikkerhed

Albertslund Fysioterapi vægter sikkerheden for vores patienter og medarbejdere højt. Det gælder både for almindelig færden i klinikken og når du træner i træningssalen, men også når du er til individuel behandling hos din fysioterapeut. Vi evaluerer løbende sikkerheden i klinikken, og arbejder for at klinikken til enhver tid er opdateret for at forbedre patientsikkerheden. Vi er iøvrigt forpligtet til, at hjælpe og orientere om klage- og erstatningsmuligheder i det danske sundhedsvæsen.

UTILSIGTET HÆNDELSE

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi fysioterapeuten, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Fysioterapeuten skal rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), som fysioterapeuten får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed. Derfor har vi selvfølgelig brug for tilbagemeldinger fra dig som patient, hvis du observerer utilsigtede hændelser, eller opdager forhold i klinikken der kunne medføre samme.

Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsenet generelt’.

Du kan indrapportere en utilsigtet hændelse på dette link til Styrelsen for Patientsikkerhed:
https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

Spørg din fysioterapeut hvis du ønsker hjælp til indrapportering af en utilsigtet hændelse. Du kan også skrive en mail til os på kontoret@albfys.dk

KLAGE OVER BEHANDLING ELLER BEHANDLER

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager.

https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/Patienterstatningen

PATIENTERSTATNING

Her har man som patient mulighed for at søge erstatning, hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

https://pebl.dk/